Názor českých podnikatelů a řidičů v rozsáhlém průzkumu. Elektromobilita v celé své "kráse"

AutoRoad.cz, 14. října 2020, 23:44 Google+

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., (CDV) ve spolupráci s Ministerstvem dopravy provedlo srpnu 2019 průzkum zájmu o pořízení elektromobilů a o téma elektromobility obecně. Závěry jsou poměrně jednoznačné. Zájem o koupi elektromobilu je nízký, důvodem jsou jejich obecně známé nevýhody - pořizovací cena, dojezd, infrastruktura. Z průzkumu ale jasně vyplývá, že jedna věc může smýšlení řidičů a podnikatelů o elektromobilitě změnit. Ta je ale bohužel ve svém důsledku dostihne jen o nějaký čas později a dost možná o to razantněji.

Počet komentářů:  0 komentářů Napište svůj názor
Hyundai Ioniq EV

Hyundai Ioniq EV | foto: Petr Boháč

Sdílejte článek

„Historicky poprvé jsme chtěli zjistit nejen postoj soukromých řidičů, ale také podnikatelských subjektů a organizací. Provedli jsme dva dotazovací průzkumy. Jeden na vzorku 1 007 respondentů reprezentujících populaci aktivně praktikujících řidičů v ČR, druhý na vzorku 406 organizací,“ říká Ing. Veronika Valentová, Ph.D., ředitelka Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií CDV. „Průzkum byl proveden pro účely Analýzy podpory nákupu a provozu elektromobilů, která byla zpracována na základě požadavku obsaženého v Akčním plánu o budoucnosti automobilového průmyslu,“ připomíná Jan Bezděkovský, pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu.

img-responsive

Škoda představila Enyaq iV, svje první čistě elektrické SUV | foto: Škoda Auto

Výsledky dotazovacího průzkumu podnikatelských subjektů a organizací

Vzorek organizací byl sestaven na základě záměrného kvótního výběru podle velikosti firmy/instituce a dle regionu. Celkem bylo získáno 406 kompletních rozhovorů se zástupci organizací ze všech krajů České republiky se zastoupením komerčních subjektů, OSVČ i nekomerčních organizací s počtem zaměstnanců 1-2 400, s vozidlovým parkem od jednoho po několik set vozidel různého typu i druhu pohonu. Rozhovory byly vedeny metodou CATI (telefonické vyplňování) s pracovníky, kteří měli přehled o vozovém parku organizace a o strategii jeho dalšího rozvoje.

Pořízení vozidel na elektrický pohon, financování a využití dotací
Vozidlo na elektrický pohon zakoupila jen 3,2 % oslovených organizací a 1,7 % jej bude pořizovat v letošním roce. Dalších 6,4 % koupi alespoň nevylučuje nebo ji zvažuje. Naprostá většina (88,7 %) však uvedla, že elektrické vozidlo nepořídili a nebudou pořizovat v nejbližších čtyřech letech (více než tři čtvrtiny z těchto respondentů poté uvedly, že ani v pozdějším období o koupi neuvažují). Vozidlo s elektrickým pohonem již zakoupily pouze komerční subjekty a OSVČ. Velikost podniku (počet zaměstnanců) ani lokalita nehrají při rozhodování důležitou roli, vliv nemá ani existence či neexistence firemního plánu mobility. O dobíjecí stanice je ještě menší zájem než o elektromobily, celkem 92,1 % dotázaných si je nepořídilo a pořizovat nebude. Stanici si častěji pořizovaly organizace, které si koupily i vozidlo na elektrický pohon (pět ze sedmi) a tři ze sedmi existujících vlastníků mají firemní plán mobility.

Koupi vozidel firmy uskutečnily nebo hodlají uskutečnit nejčastěji v hotovosti (45,7 %), dále na finanční leasing (19,6 %) nebo operativní leasing (19,6 %), nejméně často formou spotřebitelského úvěru (15,2 %).
Mezi dotázanými organizacemi nikdo doposud nevyužil dotačního programu „Nízkouhlíkové technologie“, většina o něm ani neví (88,9 %), a to i mezi firmami, které si pořídily v daném období vozidlo na elektrický pohon nebo plánují koupi. Ostatní se rozhodli o dotaci nežádat, případně pro ně není vhodná. Pouze tři firmy mají nyní podanou žádost. Šest respondentů v minulosti využilo jiného dotačního programu.

Důvody pro a proti koupi vozidla na elektrický pohon
Pro respondenty, kteří vozidlo zakoupili, koupi plánují nebo přinejmenším přímo neodmítají, jsou hlavním argumentem pro elektromobil provozní náklady a nulové lokální emise. Druhá skupina respondentů, tedy ti, kteří nemají vůbec v úmyslu vozidlo na elektrický pohon pořizovat, odpovídala na otázku, co u nich hovoří proti koupi. Problémem byla nejčastěji pořizovací cena, dále nevhodnost elektromobilu pro typ provozu firmy, velká část firem nehodlá pořizovat vůbec žádné vozidlo, případně nedávno koupili nová vozidla s jiným typem pohonu. Poměrně často byla zmiňována i problematika dojezdu.

Zástupci organizací, které nehodlají pořizovat elektromobil, odpovídali také na otázku, zda by je ke koupi něco dokázalo přesvědčit. Největší část respondentů odpověděla, že je nepřesvědčí nic, třetina však označila za přesvědčivý argument dotaci. Navrhovaná výše dotace se pohybovala od 10 % až do nereálných požadavků včetně více než 100 % ceny. Nejvíce respondentů (polovina) by se nechalo přesvědčit dotací odpovídající 50 % ceny. Tři respondenti uvedli konkrétní částky: 50 000 Kč, 100 000 Kč, 250 000 Kč. Dalšími často zvolenými argumenty byly daňové úlevy a vybudování dostačující sítě dobíjecích stanic v ČR.

img-responsive

Škoda | foto: Škoda Auto

Zájem o plug-in hybridy
Zájem o tzv. plug-in hybridy je spíše ještě nižší než zájem o vozidla na čistě elektrický pohon. Zatímco elektromobil se v letošním roce chystá zakoupit sedm firem, plug-in hybrid jen tři.
 
Shrnutí postojů podnikatelských subjektů a organizací
Zájem o elektromobily ani plug-in hybridy není velký, podle většiny respondentů není jejich pořízení v plánu buď vůbec, nebo jen možná v delším časovém horizontu. Problémem je nejčastěji cena, případně nevhodnost elektromobilů pro daný typ provozu. Některé firmy nemají doplnění či obnovu vozového parku vůbec v plánu, často je zmiňován krátký dojezd. Část respondentů, přesněji třetinu těch, kteří nemají o pořízení elektrovozidla vůbec zájem, by ke koupi snad přesvědčila dotace (ponejvíce ve výši 50 % ceny). Jako argument ke koupi byly zmiňovány i daňové úlevy a vybudování dostačující sítě dobíjecích stanic.

img-responsive

Ilustrační foto | foto: pixabay.com

Výsledky dotazovacího průzkumu řidičů

Vzorek respondentů byl sestaven na základě záměrného kvótního výběru podle pohlaví, věku, vzdělání, velikosti místa bydliště a kraje tak, aby byl reprezentativní na obyvatele ČR ve věku 18 a více let, kteří vlastní řidičský průkaz a řídí automobil. Celkem bylo získáno 1 007 kompletních rozhovorů. Kromě kvótních kritérií bylo u respondentů sledováno též pracovní zařazení a orientačně měsíční příjem domácnosti. Dále byli účastníci průzkumu dotázáni na frekvenci řízení automobilu. Tři čtvrtiny respondentů řídí automobil skoro denně.

V souboru 1 007 řidičů bylo 46,2 % respondentů, kteří mají v domácnosti více než jeden automobil, 51,7 % s jedním automobilem a 2,1 % automobil nevlastní; pouze jeden respondent vlastní automobil na elektrický pohon a čtyři mají vozidlo s hybridním pohonem.

Zkušenosti s elektromobily a názory na jejich výhody/nevýhody
Více než polovina (52,1 %) respondentů uvedla, že se o elektromobily moc nezajímá a poměrně velké procento (16,1 %) řidičů o nich nic neví. Pouze 4,1 % má s řízením elektromobilu zkušenosti, ale 27,7 % se o téma elektromobility aktivně zajímá. Více se o elektromobilitu zajímají muži než ženy (80 % žen uvedlo, že o elektromobilech nic neví nebo se o ně nezajímá), zájem roste se vzděláním a poněkud překvapivě i s věkem.

V otázce na hlavní přednosti elektromobilů se tři čtvrtiny řidičů shodly na tom, že elektromobily neprodukují lokální emise a jsou méně hlučné, 43,5 % respondentů souhlasilo s tím, že elektromobily mají nízké provozní náklady, dále bylo často zmiňováno okamžité zrychlení.

Naopak za hlavní nevýhodu považují tři čtvrtiny dotázaných vysokou pořizovací cenu, více než polovině vadí také nízký dojezd, dalších 52,3 % se shodlo na tom, že dobíjecí infrastruktura je doposud nedostatečná. Negativní dopad na životní prostředí (především otázka výroby a likvidace baterií i výroby elektrické energie) odrazuje 22,7 % respondentů.

img-responsive

Volkswagen ID.3 | foto: Volkswagen

Pořízení elektromobilu
Většina respondentů o koupi elektromobilu neuvažuje – 34,6 % si ho nechce pořídit vůbec a 53,9 % sice elektromobil neodmítá zcela, ale zatím o koupi ani nepřemýšlí. Dalších 8,9 % přemýšlí o pořízení auta na elektrický pohon v nejbližších letech a pouze 2,6 % dotázaných je rozhodnuto ke koupi – jde však zpravidla o velmi neurčité plány a reálné obrysy má koupě automobilu celkem u šesti respondentů (0,6 % souboru).  Nejvyšší procento (přes 12 %) respondentů, kteří uvažují o koupi v nejbližších letech nebo ji aktuálně plánují, je ve věkových skupinách 25-34 let a nad 65 let.

Od koupě elektromobilu odrazuje nejvíce respondentů (80,1 %) pořizovací cena, následoval dojezd (55, 7 %), nedostatek dobíjecích stanic (54,3 %) a životnost a likvidace baterie (42,6 %) a v různých variantách sporný ekologický přínos využití elektrického pohonu.

Jako argument pro koupi automobilu na elektrický pohon označovali respondenti nejčastěji nulové lokální emise (59,3 %) a provozní náklady (51,2 %). Na dalším místě byl rychlý pokrok v technologii (19,6 %), nezanedbatelnou roli hraje také skutečnost, že elektromobily jsou v módě (12,9 %), což je aspekt, který při vhodné propagaci může získávat na síle.

Z dodatečných výhod, které by je mohly pomoci přesvědčit ke koupi automobilu na elektrický pohon, označovali respondenti za nejdůležitější dotaci nákupu (nejčastěji ve výši od 50 000 do 200 000 Kč nebo 41-50 % ceny vozu), za více či méně rozhodující ji označilo 80,1 % respondentů. Obecně je pro respondenty podstatné jakékoliv zvýhodnění finančního charakteru. Naopak nejméně často je za rozhodující považována možnost využívání jízdních pruhů vyhrazených pro MHD a taxi, které respondenti oprávněně považují za neudržitelné.

img-responsive

Parkovací místo v Praze | foto: ASPEN.PR

Respondenti, kteří koupi plánují, uvedli jako dostačující dojezd 400-500 km a do koupě by investovali částky od 150 000 Kč po 1 mil. Kč, což potvrzuje předpoklad, že část respondentů plánujících koupi vozu na elektrický pohon má zatím jen neurčité představy. Respondenti nad 65 let, kteří se z hlediska pořízení elektromobilu profilují jako nejperspektivnější, by investovali 350 000-400 000 Kč. Registrace vozu by ve většině případů byla na soukromou osobu a dobíjení by probíhalo převážně doma nebo u veřejných stanic.

Pořízení plug-in hybridu
O koupi v nejbližších letech uvažuje 4,9 % řidičů a pouze 0,8 % koupi s určitostí plánuje. Nikdo z nich vůz na plug-in hybridní pohon nebude kupovat v letošním roce, koupě se pohybuje v horizontu 2-10 let, v jednom případě dokonce 20 let.

Shrnutí postojů řidičů
Dvě třetiny respondentů o elektromobilech neví nebo se o ně vůbec nezajímají. Třetinu problematika zajímá, snaží se mít přehled o vývoji a cenách, případně mají i zkušenosti s řízením elektromobilu. Jako hlavní přednost elektromobilů respondenti vnímají nulové lokální emise a nízkou hlučnost i nízké provozní náklady, hlavní nevýhodou je podle nich především vysoká pořizovací cena a dále nízký dojezd spolu s nedostatkem potřebné infrastruktury (dobíjecí stanice). Zájem o pořízení vlastního elektromobilu je velmi nízký. Za hlavní argument proti koupi je označována především pořizovací cena (80 % dotázaných), dále nízký dojezd a nedostatek dobíjecích stanic. Pro koupi hovoří nízké provozní náklady a nulové lokální emise. Za rozhodující výhodu motivující ke koupi elektromobilu byla nejčastěji označena finanční dotace při koupi, nejvíce řidičů si představovalo 40-50 % ceny vozu. Důležitá byla i ostatní zvýhodnění finančního charakteru (daňové úlevy, zvýhodněné povinné ručení, bezplatné užívání dálniční sítě).

Vracíme se tak opět na začátek a domníváme se, že výsledky průzkumu nejsou vůbec v souladu s proklamovanými názory politické reprezentace EU a celé řady výrobců, kteří se ale pod obrovským tlakem finančních sankcí musí elektrifikací svých modelů reálné situaci přizpůsobit. Ačkoliv si řada vrcholných manažerů automobilek jistě uvědomuje, že vyrábí a budou vyrábět auta, která jsou sice krásná, bezpečná a nízkoemisní, ale která zákazníci vlastně nechtějí a ještě asi dlouhou dobu chtít nebudou. A tak, jako si respondenti uvědomují, že slibované volné pruhy ve městech a na dálnicích, volné vjezdy do center měst, či parkování a dálniční známky zdarma, jsou z dlouhodobého hlediska neudržitelné, je jasné, že i dotace dojdou. A je nadmíru jasné, že s rozšiřujícím se podílem elektromobilů v provozu bude jejich výše klesat a výrobci po svých mamutích investicích do elektromobility ceny snižovat také chtít nebudou...

Vytisknout

Diskuze: Názor českých podnikatelů a řidičů v rozsáhlém průzkumu. Elektromobilita v celé své "kráse"

Přidejte svůj názor

Počet komentářů: 0, Buďte první Vložte komentář

Související články

Doporučujeme

Další články

Aktuálně

Škoda Superb Combi IV

TEST Škoda Superb IV 2,0 TDI 110 kW L&K – nový manažerský ideál přijíždí!

subaru brz

TEST Subaru BRZ Limited AT – je lepší volbou automat či manuál?

EcoWheel Squer mini

TEST EcoWheel Squer mini – celoroční alternativa ke skútru, která zaparkuje všude

Subaru Crosstrek

TEST Subaru Crosstrek e-BOXER Executive – sen každého chalupáře či správce lesů?

Amarok

TEST Volkswagen Amarok Aventura – lepší i levnější, než první generace, bravo!

Subaru Forester

OFF ROAD TEST: Subaru Forester – jak zvládá náročný terén ?

Peugeot 508

TEST Peugeot 508 GT Plug-in Hybrid 225 – jeden z nejlepších liftbacků na trhu?

Cupra Formentor VZ

TEST: Cupra Formentor VZ 2.0 TSI 310k – sportovní SUV, které dá stovku pod 5 vteřin

Ilustrační foto

Zelená karta v mobilu. Vystačíte s ní v zahraničí?

citroën berlingo

Akční ceny u nového Citroënu Berlingo - je k mání s benzínem, dieselem i elektromotorem

volkswagen caddy

TEST Volkswagen Caddy 2.0 TDI Life – rodinný univerzál s kompromisy

Citroen C4 X

TEST: Citroen C4 X 1.5 BlueHDI 130 Shine – moderně vypadající retro za skvělou cenu

For Caravan

Na karavany a lodě? Již tento víkend v PVA EXPO PRAHA

reklama

Doporučujeme

Bývalý šampion F1 Nico Rosberg si test elektrického ID.R užil dešti navzdory

Bývalý šampion F1 dal jasný vzkaz, když vystoupil z ID.R po deštivém testu

Čtěte dále

Nejčtenější články

Fotogalerie

reklama

Zprávy odjinud